730 350 915

Godziny:  8:00 – 16:00

Adres: ul. Wielopole 17, 31-072 Kraków

E-mail: kontakt@gerimed.pl

Gerimed sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail iod@gerimed.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Gerimed sp. z o.o. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Jakub Biecek.